Lejla Kajić

Lejla Kajić

Lejla Kajić je novinarka iz Sarajeva. Karijeru je započela na RSG radiju, nakon čega je radila na portalu Klix, gdje je snimila dokumentarni film 'Dže... mo'. Trenutno radi u marketinškom timu kompanije Mistral i kao dopisnica Oblakodera i magazina Gracija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Velu Luku i če­tiri go­dine nakon nje­gove sm­r­ti vjer­no obi­laze lju­bitelji djela i lika Oliv­era Drago­je­vića. Kako se split­s­ki pje­vač posli­je sm­r­ti us­pio odupri­jeti zab­o­ravu?

blog by Lejla Kajić
Published On 29 Jul 2022

Niko ne maš­ta o Ju­goslav­i­ji i ‘onome što je bilo pri­je’ i to će biti pot­puno jas­no pos­jetite li neki od ‘Val­terovih’ do­gađa­ja, koji zrače sv­ježi­nom i obil­ježeni su sim­boli­ma novog i mod­ernog.

blog by Lejla Kajić
Published On 09 Jun 2022

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022