Dr Amir Khan

Dr Amir Khan

Dr Amir Khan je ljekar NHS-a i predavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Leedsu i Univerziteta u Bradfordu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Budući da su op­ci­je li­ječen­ja za dugi COVID još ograničene i da se po­javlju­ju novi simp­to­mi, postavl­ja se pi­tan­je da li vakci­naci­ja pruža za­šti­tu pro­tiv toga.

Published On 29 Jan 2022

Kakve maske tre­ba nosi­ti, da li se virus zadrža­va na namir­ni­ca­ma i kakav je značaj vakci­naci­je za glob­al­nu pob­je­du nad pan­demi­jom?

Published On 07 Oct 2021

Ako države pre­br­zo ublaže COVID re­strik­ci­je, treći ta­las je vjerovatan. Osim tog, je li COVID potekao iz lab­o­ra­tori­je iz Wuhana? I je li to važno?

Published On 11 Jun 2021

Dr. Khan ob­jašn­ja­va za­š­to raste broj obol­jelih širom In­di­jskog potkon­ti­nen­ta i postavl­ja pi­tan­je za­š­to tako ve­li­ki broj trud­ni­ca u Brazilu umire od COVID-a.

Published On 11 May 2021