Alen Jazić

Alen Jazić

Alen Jazić je diplomirani žurnalista. Živi i radi kao novinar, hroničar i publicista u Visokom. Bio je stalni i povremeni saradnik u nekoliko medija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vlasti na svim nivoima u Bosni i Herce­govi­ni iz­nalaze ‘ad hoc’ i provi­zor­na rješen­ja o jed­nokrat­nim naknadama, privre­menim i povre­menim novčan­im izd­va­jan­ji­ma ili pokuša­ja spr­ječa­van­ja ras­ta ci­je­na.

Published On 17 Sep 2022
Trgovina

Sport se kroz his­tori­ju vrlo često ko­ris­tio kao poli­tičko sred­st­vo, čak su počin­jali i ra­tovi zbog utak­mi­ca, a neslavnu ulogu su sportske man­i­festaci­je, pogo­to­vo nav­i­jači, imali i na Balka­nu.

blog by Alen Jazić
Published On 11 Sep 2022

Čak i na­jop­ti­mistični­ji među nama, a to su poli­tičari sa dugogodišn­jim stažom na vlasti, kon­sta­ti­ra­ju da je de­pop­u­laci­ja na­jveće breme sadašn­josti i budućnos­ti balka­nske regi­je.

Published On 21 Aug 2022

Sis­tem Bosne i Herce­govine je takav da se nakon ne­donošen­ja neke od­luke, kriv­i­ca uvi­jek može pre­bac­i­ti na nekog dru­gog.

Published On 05 Jun 2022

Na­j­man­je če­tiri krize pri­jete da iza­zovu glob­al­nu re­ce­si­ju: in­flaci­ja, en­er­get­s­ka kriza, nes­taši­ca hrane i kli­matske prom­jene, up­o­zo­rio je nje­mač­ki min­istar ekonomi­je Robert Habeck.

Published On 30 May 2022