Alen Jazić

Alen Jazić

Alen Jazić je diplomirani žurnalista. Živi i radi kao novinar, hroničar i publicista u Visokom. Bio je stalni i povremeni saradnik u nekoliko medija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pan­demi­ja i rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu potaknuli su ekonomske potrese, zbog čega su pogođene sve zeml­je, od Balka­na do SAD-a.

Published On 29 Jan 2023

Stran­ci na rad­nim mjes­ti­ma odavno nisu za­čuđu­juća po­ja­va, a čak su se i za­koni počeli mi­jen­jati, pa i re­tori­ka vlasti po­je­dinih ze­mal­ja koje vape za stran­im rad­nici­ma.

Published On 01 Jan 2023

Na Malti je stranaca ko­liko i do­maćih, a do­maći ko­riste svoj mater­n­ji, mal­teš­ki jezik – mješav­inu si­cil­i­jan­sko-ital­i­jan­skog i ara­p­skog jezi­ka.

blog by Alen Jazić
Published On 21 Nov 2022

Iako se čini da je sve veći broj sm­rt­nih sluča­je­va vrhun­skih sportista, med­i­cin­s­ki stručn­jaci tvrde da taj broj nije povećan, ali ipak otkri­va­ju ra­zloge povre­menih ko­lap­sa ‘na­jz­drav­i­je pop­u­lacije’.

Published On 15 Nov 2022