Izručenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Wik­iLeaks ob­jav­i­la je da od­lu­ka o izručen­ju nije kraj pravne bitke i na­jav­i­la je žal­bu na od­luku koja je ‘crni dan za medi­jske slo­bode’.

Published On 17 Jun 2022

Ya­hoo Newsa je rani­je ob­javio da su amer­ičke sig­urnosne službe raz­ma­trale mogućnost ot­mice ili ubist­va os­ni­vača Wik­ileak­sa dok je živ­io u ek­vadorskoj am­basa­di u Lon­donu.

Published On 26 Oct 2021