Boris Pavelić

Boris Pavelić

Boris Pavelić rođen je 1967. u Rijeci. Novinar je od 1989. Radio je u hrvatskoj novinskoj agenciji HINA i riječkom dnevniku Novi list, a sada je novin... ar Nacionala. Sarađivao je u brojnim hrvatskim, regionalnim i inozemnim medijima. Objavio je nekoliko knjiga.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pro­tek­lih sed­mi­ca do­godi­lo se više znakovi­tih, ne samo sim­boličk­ih do­gađa­ja, koji sig­nal­izira­ju da hrvatsko društ­vo mož­da po­lako spoz­na­je istin­sku ra­z­liku us­taša i par­ti­zana.

opinion by Boris Pavelić
Published On 24 Jun 2022