Izbori u Švedskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šved­s­ki desni blok ušao je u vod­st­vo nakon većine pre­bro­janih glaso­va na ned­jeljn­im iz­bori­ma, a rezul­tati ukazu­ju na iz­gled­nu novu vladu nakon osam go­d­i­na vla­davine so­ci­jaldemokra­ta.

Published On 12 Sep 2022