Albin Kurti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na sas­tanku Kur­ti­ja i pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vučića u Briselu 2. maja bit će pred­stavl­jen nacrt sta­tusa opći­na na sjeveru Koso­va gdje veći­nom žive Srbi, što je ključ­na tač­ka pre­gov­o­ra.

Published On 01 May 2023

Na sas­tanku 2. maja, na ko­jem će učestvo­vati Alek­san­dar Vučić i Al­bin Kur­ti, glavne teme će biti prvi nacrt statu­ta za­jed­nice srp­skih opšti­na i pi­tan­je nestal­ih os­o­ba.

Published On 24 Apr 2023

Proš­lo je više od mjesec dana od sas­tan­ka Alek­san­dra Vučića i Al­bi­na Kur­ti­ja u Ohridu, a uti­sak je da niš­ta od onog što je do­gov­oreno nije poče­lo da se prim­jen­ju­je.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 20 Apr 2023