Albin Kurti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Oni ni ne žele neki sukob sa Sr­bi­jom u ko­joj Rusi­ja ima ut­je­caj, već žele vjerovati da je Sr­bi­ja iskre­na kada gov­ori da je or­jen­ti­rana pre­ma evrop­skim in­te­graci­ja­ma.”

Published On 25 Aug 2022

Speci­jal­ni pred­stavnik Evropske uni­je za di­ja­log Sr­bi­je i Koso­va i speci­jal­ni amer­ič­ki iza­slanik za Za­pad­ni Balkan će pos­jeti­ti glavne gradove Koso­va i Sr­bi­je, prenose medi­ji.

Published On 22 Aug 2022