Branimir Bradarić

Branimir Bradarić

Branimir Bradarić je novinar Večernjeg lista i dugogodišnji dopisnik tog dnevnog lista iz Vukovara. Svakodnevno prati događanja iz područja politike, ... privrede i sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i u susjedstvu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ugov­ori na određeno otežava­ju živ­ot rad­nici­ma, stvara­ju ne­sig­urnost jer su za­posleni na neko­liko mjese­ci i ne­ma­ju per­spek­tivu, niti mogu plani­rati budućnost, up­o­zo­rava­ju stručn­jaci.

Published On 25 Apr 2022