Branimir Bradarić

Branimir Bradarić

Branimir Bradarić je novinar Večernjeg lista i dugogodišnji dopisnik tog dnevnog lista iz Vukovara. Svakodnevno prati događanja iz područja politike, ... privrede i sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i u susjedstvu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Zbog teške situaci­je u klubu i nastal­ih dugo­v­an­ja, svi igrači Ci­bone koji su bili pod ugov­orom i nas­tu­pali u ne­davno za­vršenoj se­zoni sad su slo­bod­ni te mogu pron­aći novi klub bez ikakvog obeštećen­ja.

Published On 26 Jun 2022

Hrvats­ki tur­izam se suoča­va sa hroničn­im prob­le­mom ne­dostat­ka kadro­va, pa je jas­no da uz konkretne od­luke vlasti i poslo­davci mora­ju tur­is­tičkim rad­nici­ma pruži­ti više.

Published On 20 Jun 2022