Alia Chughtai

Alia Chughtai


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mus­li­mani vjeru­ju da je ra­mazan mjesec u ko­jem su poslaniku Muhamme­du ob­javl­jeni prvi ajeti Kur'ana, pri­je više od 1.400 go­d­i­na.

Published On 30 Mar 2022

Od kako je Emi­rat Af­gan­istana u pot­punos­ti neza­v­isan od Ve­like Bri­tani­je, više od 100 go­d­i­na, za­s­ta­va se mi­jen­jala na­j­man­je 18 puta.

Published On 19 Aug 2021

Ove go­dine je mus­li­man­sko hodočašće ograničeno na 60.000 vakcin­isanih državl­jana i stanovni­ka Saudi­jske Ara­bi­je; Al Jazeera na jed­nom mjes­tu ob­jed­in­ju­je in­for­ma­ci­je o hadžu.

Published On 15 Jul 2021

Kako bi se pro­glasio poče­tak ra­mazana, Saudi­js­ka Ara­bi­ja i druge države svi­je­ta sa mus­li­man­skom veći­nom prate javl­jan­ja lokalnih pos­ma­trača mjese­ca.

Published On 08 Apr 2021