Češka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim 27 ze­mal­ja član­i­ca EU-a na prvi sas­tanak poz­vani su čel­ni­ci šest ze­mal­ja Za­padnog Balka­na: Al­ban­i­je, Bosne i Herce­govine, Crne Gore, Koso­va, Sjev­erne Make­donije i Sr­bi­je.

Published On 06 Oct 2022

Riba je posta­la žrt­va ek­splozivnog širen­ja mod­roze­lenih algi ili ci­janobak­ter­i­ja, čemu su pripo­mogle ne­davne vi­soke tem­per­a­ture.

Published On 22 Jul 2022