PKK

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glasno­gov­ornik amer­ičkog State De­part­men­ta iz­javio je da su dvo­ji­ca min­istara raz­go­var­ali o bi­lat­er­al­nim odnosi­ma Turske i SAD-a te o za­jed­ničkim in­teres­i­ma, uključu­jući i bor­bu pro­tiv teror­iz­ma.

Published On 15 Feb 2021