Papa Franjo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sm­rću Benedik­ta XVI je otvoreno novo poglavl­je u his­tori­ji Ka­toličke crkve koje je sam počeo da ispisu­je 2013. go­dine, kada je postao prvi papa u posljed­njih 600 go­d­i­na koji je pod­nio os­tavku.

Published On 02 Jan 2023

Slaveći 10. Božić tokom svog pon­tif­ika­ta, papa Fran­jo je pred­vo­dio večern­ju misu u Bazili­ci Sve­tog Pe­tra.

Published On 24 Dec 2022