Moskva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U pr­voj fazi će biti or­ga­nizirana proizvod­n­ja klasičnih au­to­mo­bi­la koji ima­ju mo­tore sa un­utrašn­jim sagori­je­van­jem, a u budućnos­ti i elek­tričnih au­to­mo­bi­la, na­javio je gradon­ačel­nik Moskve.

Published On 17 May 2022