Čad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tr­govin­s­ki odnosi sa na­jvećim part­nerom u regi­ji, Niger­i­jom, prak­tično su zaus­tavl­jeni, a stanovni­ci su zabrinu­ti da teš­ka vre­me­na tek pred­sto­je.

Published On 06 May 2021