Čad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Spo­razum o pokre­tan­ju na­cional­nih pre­gov­o­ra pot­pisala vo­j­na ad­min­is­traci­ja ove afričke države i 40 opozi­ci­jskih gru­pa, ali ne i glav­na pobun­jenič­ka gru­pa.

Published On 08 Aug 2022

Proš­lo je 100 dana od rata koji je Rusi­ja za­počela u Ukra­ji­ni, a nemogućnošću is­poruke iz obje zeml­je, koje ima­ju 30 pos­to ud­jela u sv­jet­skom izvozu pšenice, iza­z­vana je kriza.

Published On 04 Jun 2022

Tr­govin­s­ki odnosi sa na­jvećim part­nerom u regi­ji, Niger­i­jom, prak­tično su zaus­tavl­jeni, a stanovni­ci su zabrinu­ti da teš­ka vre­me­na tek pred­sto­je.

Published On 06 May 2021