Američka vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Plani­ra se da do 2025. go­dine ve­li­ki broj ‘au­tonom­nih ču­vara granice’ prvo služi kao po­moć agen­ti­ma i vo­jnici­ma, a po­tom da rade samostal­no za­h­valju­jući soft­veru bazi­ra­nom na vješ­tačkoj in­teligen­ci­ji.

Published On 27 Feb 2022

Amer­ič­ki avioni F-15 slet­jeli su u poljsku zračnu bazu, rekao je poljs­ki min­istar odbrane, u trenutku kada NATO jača vo­jnu prisut­nost na is­točnom krilu u kon­tek­stu napetosti između Ukra­jine.

Published On 10 Feb 2022

SAD šal­je blizu 3.000 do­dat­nih vo­jni­ka u Poljsku i Ru­mu­ni­ju kako bi za­šti­tile is­točnu Evropu od po­ten­ci­jalnog pre­li­je­van­ja ukra­jinske krize.

Published On 08 Feb 2022