Josip Antić

Josip Antić

Josip Antić je rođen u Šibeniku. Završio je književnost i historiju u Zagrebu. Radio je u „Večernjem listu, “Slobodnoj Dalmaciji“ i “Vjesniku“. Uređiv... ao je nautički magazin More. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok hrvats­ka javnost i nov­inari medi­jsko ko­mu­ni­ci­ran­je ne sh­vate kao za­jed­nič­ki in­teres, dotle će ono biti pros­tor ma­nip­uli­ran­ja poli­tičk­ih, gospo­darskih i vlas­ničk­ih moćni­ka.

opinion by Josip Antić
Published On 15 Jan 2016

Ako želi demokrats­ki re­formi­rati sis­tem, Most bi tre­bao prek­inu­ti provid­nu igru za stje­can­je moći i po­ra­di­ti na us­postavi građan­skog nad­zo­ra nad poli­ci­jom i obav­ješ­ta­jci­ma.

opinion by Josip Antić
Published On 11 Jan 2016

Polu­anon­imusi, pop­ut sloven­skog nov­inara, zabrinu­ti za bi­jelu i kršćan­sku Evropu, sug­eri­ra­ju ‘kon­ačno rješen­je’ izb­jegličke prob­lematike.

opinion by Josip Antić
Published On 04 Sep 2015