Fahri Musliu

Fahri Musliu

Fahri Musliu je novinar u penziji. Bio je 38 godina dopisnik iz Beograda za medije na albanskom jeziku na Kosovu, saradnik Glasa Amerike i BBC-a. Pisa... o je za brojne medije na nekadašnjem srpskohrvatskom jeziku (Borba, Naša Borba, Vjesnik, Danas...). Bavi se publicistikom i objavio je nekoliko knjiga na albanskom i srpskom jeziku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Poli­tičari na Kosovu se pon­aša­ju kao ro­govi u vreći: pre­pu­cava­ju se, ‘bock­a­ju’, pa čak i up­uću­ju pri­jet­nje jen­dan dru­gome preko društvenih mreža i tv kanala.

opinion by Fahri Musliu
Published On 25 Feb 2019

Dio strana­ka vlada­juće koali­ci­je, opozi­ci­ja, civil­no društ­vo, medi­ji i ogrom­na veći­na građana pro­tive se ide­ji pred­sjed­ni­ka o ko­ri­gi­ran­ju grani­ca Koso­va.

opinion by Fahri Musliu
Published On 03 Sep 2018

U Priš­ti­ni mno­gi sma­tra­ju da je di­ja­log sa Sr­bi­jom nepotre­ban jer je puno toga os­ta­lo samo mrt­vo slo­vo na pa­piru.

opinion by Fahri Musliu
Published On 06 May 2018