Amna Alispahić

Amna Alispahić

Amna Alispahić, rođena 1981. godine u Sarajevu, (s)lijepa je od rođenja. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za komparativnu kn... jiževnost i bibliotekarstvo. Trenutno privodi kraju studij engleskog jezika i književnosti u Mostaru. Aktivistica je u pokretu osoba sa invaliditetom i neko koga činjenica da je (s)lijepa osoba nije lišila niti jednog životnog zadovoljstva. Supruga je i majka. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na društven­im mreža­ma prošir­i­la se vi­jest da Di­janu, 35-godišn­ju sli­jepu djevo­jku iz Caz­i­na, porod­i­ca drži u kućnom pritvoru.

blog by Amna Alispahić
Published On 25 Oct 2016

Menadžer restorana na Ilidži odbio je prim­i­ti grupu os­o­ba sa in­telek­tu­al­nim poteškoća­ma, iako su un­apri­jed naprav­ili rez­er­vaci­ju.

blog by Amna Alispahić
Published On 10 Oct 2016

Suočeni sa odsustvom vodil­i­ca, sli­jepim os­oba­ma u Sara­je­vu, paradok­sal­no, rupe i šah­tovi, kao i kon­te­jneri služe kao ori­jen­tiri.

blog by Amna Alispahić
Published On 27 Aug 2016

Razu­mi­jem ja, Pu­j­do, da tvo­ji ne zna­ju koja je svrha bi­jel­og šta­pa; znam ja da oni mis­le da je to kak­va tol­ja­ga ko­jom ih že­lim zatući…

blog by Amna Alispahić
Published On 15 Jul 2016

Ne­mam ja prob­lem s vidom, budući da niš­ta ne vidim. Ja Vam, nekako, imam više prob­lem sa slje­poćom…

blog by Amna Alispahić
Published On 03 Jul 2016