UAE

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UAE želi po­jačati svo­ju zračnu odbranu oruž­jem ku­pljen­im iz Južne Ko­re­je, Izraela i Fran­cuske, kao i svo­jim sis­temi­ma.

Published On 10 Feb 2022