Maroko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Marokan­s­ka vo­js­ka je na­jav­i­la da se s Izraelom do­gov­o­rila jačan­je vo­jne sarad­nje, uključu­jući obav­ješ­ta­jni rad i cy­ber sig­urnost, posli­je sas­tana­ka sig­urnos­nih zvanični­ka u Ra­batu.

Published On 18 Jan 2023

Ibn Batut­ta, jedan od na­jpoz­nati­jih is­traži­vača u his­tori­ji, napisao je da je Maroko ‘na­jbol­ja zeml­ja’, vra­tivši se nakon dugog puto­van­ja po svi­je­tu kući – mno­go toga daje mu za pra­vo i danas.

Published On 11 Dec 2022

Marokan­s­ki no­ma­di mora­ju da promi­jene način živ­ota zbog kli­matskih prom­je­na – vode je sve man­je, zem­ll­ja je suha, te je no­mad­s­ki način živ­ota postao sve man­je izv­jes­tan.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 28 Nov 2022

Sene­gal­s­ki fud­baler je na­gradu za­služio nas­tupi­ma u dresu Liv­er­poola, a sa reprezentaci­jom je os­vo­jio naslov prva­ka Afrike.

Published On 22 Jul 2022