Temperaturni rekord

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sun­Smart Glob­al UV ap­likaci­ja je be­splat­na i nas­to­ji ‘sman­ji­ti glob­al­ni teret raka kože i šte­ta povezanih s UV zračen­jem’, navela je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 23 Jun 2022

Vla­da Špani­je pokrenu­la je na­cional­ni plan za ek­stremne tem­per­a­ture, nakon što je me­te­o­rološ­ka agen­ci­ja Aemet up­o­zo­ri­la da će ovaj maj u Špani­ji biti jedan od na­jvre­li­jih u pro­tek­lih neko­liko go­d­i­na.

Published On 20 May 2022