Tedros Ghebreyesus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se omikron može pokaza­ti man­je oz­biljn­im, nar­a­tiv da je u pi­tan­ju bla­ga bolest je pogrešan, poručio je di­rek­tor WHO-a.

Published On 19 Jan 2022

Do sada nije zabil­ježen ni­jedan sm­rt­ni slučaj zbog nove var­i­jante ko­rona virusa, iako Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja kaže da pred­stavl­ja vi­so­ki rizik za nagli po­rast bro­ja zaraženih.

Published On 30 Nov 2021

Čel­nik Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zaci­je je poz­vao zeml­je s ve­likim za­l­i­hama vakci­na pro­tiv ko­rona virusa da se uz­drže od nuđen­ja treće doze vakcine do kra­ja go­dine.

Published On 09 Sep 2021