Tedros Ghebreyesus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pvećan­je bro­ja sluča­je­va, ak­tuel­na evolu­ci­ja virusa i pri­ti­sak na zdravstvene službe u bro­jn­im zeml­ja­ma znače da je situaci­ja i dal­je ur­gent­na, navode iz WHO-a.

Published On 13 Jul 2022

Broj in­fek­ci­ja ko­rona viru­som po­ras­tao je za go­to­vo 32 pos­to u Evropi i ju­go­is­točnoj Az­i­ji, kao i za go­to­vo 14 pos­to u Ameri­ci, obav­i­la je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 01 Jul 2022

Sm­rt­ni sluča­je­vi su u po­ras­tu u Africi, kon­ti­nen­tu s na­jnižim pos­totkom vakci­naci­je, rekao je gen­er­al­ni di­rek­tor Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zacij Tedros Ad­hanom Ghe­breye­sus.

Published On 23 May 2022

Proglašen­je pan­demi­je jed­nos­tavno je bilo no­ti­fi­ci­ran­je ono­ga što se već do­godi­lo, a zeml­je su o tome šta će se do­godi­ti bile do­bro obav­i­ještene un­apri­jed. 

Published On 11 Mar 2022

Iako se omikron može pokaza­ti man­je oz­biljn­im, nar­a­tiv da je u pi­tan­ju bla­ga bolest je pogrešan, poručio je di­rek­tor WHO-a.

Published On 19 Jan 2022