Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Između Saudi­jske Ara­bi­je i Irana postignut do­gov­or o ponovnoj us­postavi diplo­matskih odnosa i ot­varan­ju am­basa­da dvi­je države i diplo­matskih pred­stavniš­ta­va u roku od dva mjese­ca.

Published On 11 Mar 2023