Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Let­jel­i­ca se sruši­lala tokom tre­nažne mis­i­je kod zračne baze ‘Kralj Ab­du­laz­iz’, dvočlana posa­da se sig­urno kat­a­pul­ti­rala, tvrde vlasti.

Published On 07 Nov 2022

Gu­bitak stratešk­ih za­l­i­ha mo­gao bi biti bolan u mjesec­i­ma koji dolaze, a ci­je­na pot­punog is­cr­plji­van­ja proizvod­nih ka­pacite­ta može biti vi­so­ka, up­o­zo­ra­va saudi­js­ki min­istar en­er­getike.

Published On 26 Oct 2022