Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Saudi­js­ka Ara­bi­ja je saopći­la da će vjer­ni­ci moći obav­i­ti hadž pod uvje­tom da su u pot­punos­ti vakcin­isani pro­tiv COVID-a 19 i da nisu star­i­ji od 65 go­d­i­na.

Published On 09 Apr 2022