Prodaja automobila

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U aprilu je uo­biča­jeni, tri go­dine star au­to­mo­bil s ben­zin­skim mo­torom bio 30,1 pos­to sku­plji nego sličan au­to­mo­bil u aprilu prošle go­dine, dok su ‘dize­laši’ poskup­jeli za 31,8 pos­to.

Published On 03 Jun 2022

U pr­voj fazi će biti or­ga­nizirana proizvod­n­ja klasičnih au­to­mo­bi­la koji ima­ju mo­tore sa un­utrašn­jim sagori­je­van­jem, a u budućnos­ti i elek­tričnih au­to­mo­bi­la, na­javio je gradon­ačel­nik Moskve.

Published On 17 May 2022