Prodaja automobila

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tes­la povlači 578.607 au­to­mo­bi­la u SAD-u, jer pješaci mož­da nisu sv­jes­ni da im se vozi­lo pri­b­liža­va ako je alarm koji ih na to up­o­zo­ra­va pretih, ob­javio je amer­ič­ki reg­u­la­tor.

Published On 10 Feb 2022

Evrop­s­ki reg­u­la­tori traže re­al­ni­ju sliku o tome ko­liko se hi­b­rid­ni au­to­mo­bili još uvi­jek oslan­ja­ju na svo­je mo­tore s un­utrašn­jim sagori­je­van­jem u odno­su na elek­tričnu ba­ter­i­ju.

Published On 07 Feb 2022

Iz Toy­ote je ob­javl­jeno kako očeku­ju da neće dostići za­cr­tanu godišn­ju proizvod­nju od de­vet mil­iona vozi­la zato što ne raspo­lažu do­voljn­im količi­na­ma čipo­va.

Published On 25 Jan 2022