Potrošači

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Go­to­vo svi prehram­beni proizvo­di u Sr­bi­ji poskup­jeli su u odno­su na prošlu god­inu; na­jviše je poskup­je­lo juneće meso, a na­j­man­je mli­jeko i mli­ječni proizvo­di.

Published On 21 Apr 2022