Potrošači

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glob­al­na posku­pljen­ja go­to­vo svih sirov­ina, en­er­gena­ta i proizvo­da u kom­bi­naci­ji sa ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu ne os­tavl­ja pros­to­ra za op­ti­mizam u vre­menu koje je pred nama.

blog by Sanadin Voloder
Published On 15 Mar 2022

Orig­i­nal­na proc­je­na stope ras­ta hrvatske privrede za prošlu god­inu bila je pet pos­to, posljed­n­ja proc­je­na je bila de­vet pos­to, a min­istar fi­nan­ci­ja Zdravko Mar­ić vjeru­je da će biti i dvoz­na­menkas­ta.

Published On 04 Jan 2022

Anal­i­tičari navode kako je moguće da je in­flaci­ja prošlog mjese­ca dostigla vrhunac i da će se početi ‘hla­di­ti’, budući da su ci­jene nez­nat­no us­po­rile rast na mje­sečnom nivou.

Published On 24 Dec 2021

Potrošačke ci­jene su prošli mjesec po­rasle 5,2 pos­to na godišn­jem nivou, dok je u ok­to­bru rast izno­sio 4,5 pos­to, ob­javio je Desta­tis, nje­mač­ki sta­tis­tič­ki ured.

Published On 10 Dec 2021

Pros­ječ­na pla­ta is­plaće­na u Fed­eraci­ji BiH za au­gust 2021. go­dine, što je posljed­nji sta­tis­tič­ki po­datak, iznosi­la je 511 eura, dok je u Re­pub­li­ci Srp­skoj u is­tom mjese­cu iznosi­la 524 eura.

Published On 08 Nov 2021