Oleg Lokmić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Green pass’ koji se iz­da­je vakcin­isan­im os­oba­ma te on­i­ma koji ima­ju neg­a­ti­van test ili su ne­davno pre­bolo­vali COVID-19 bit će obavezan za pris­ustvo­van­je javn­im do­gađa­ji­ma.

Published On 25 Jul 2021

Upore­do s oživl­ja­van­jem tur­is­tičk­ih ak­tivnos­ti nakon pan­demi­je ko­rona virusa pokrenu­ta je jav­na ini­ci­ja­ti­va za za­šti­tu bogatog kul­turnog nasli­jeđa drevnog gra­da na sjeveru Ital­i­je.

Published On 06 Jun 2021