Mike Pompeo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Državni sekre­tar SAD-a Mike Pom­peo je otkazao put u Brisel, što je tre­ba­lo da bude nje­gov posljed­nji poslovni put u vri­jeme pred­sjed­ničkog man­da­ta Don­al­da Trumpa.

Published On 13 Jan 2021

Pom­peo je iznio tvrd­nju da je službeni Teheran dozvo­lio Al-Kai­din­im op­er­a­tivci­ma da se slo­bod­no kreću un­utar te zeml­je, te uz doku­mente koje im je Iran iz­dao i u in­os­transtvu.

Published On 12 Jan 2021

Trump je 10. de­cem­bra ob­javio da će SAD priz­nati su­v­eren­itet Maro­ka nad Za­pad­nom Sa­harom u sklopu spo­razu­ma o nor­mal­izaci­ji odnosa između sjev­er­noafričke države i Izraela.

Published On 24 Dec 2020