G7

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Postavl­jan­jem ograničen­ja ci­je­na koju Rusi­ja može naplati­ti za svo­ju naf­tu, za­padne zeml­je se nada­ju da će sman­ji­ti pri­hode Moskve te omogući­ti bol­je snab­di­je­van­je glob­alnog tržiš­ta.

Published On 26 Jun 2022

Min­istri su oci­je­nili da je rusko gomi­lan­je sna­ga na ukra­jin­skim grani­ca­ma “ra­zlog za ve­liku zabrin­u­tost” i up­o­zo­rili da će, ako dođe do vo­jne in­vaz­i­je, us­li­jedi­ti brze posljedice za Rusi­ju.

Published On 14 Feb 2022