G7

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istri su oci­je­nili da je rusko gomi­lan­je sna­ga na ukra­jin­skim grani­ca­ma “ra­zlog za ve­liku zabrin­u­tost” i up­o­zo­rili da će, ako dođe do vo­jne in­vaz­i­je, us­li­jedi­ti brze posljedice za Rusi­ju.

Published On 14 Feb 2022

Evrop­s­ka Uni­ja je vrlo zabrin­u­ta ste­penom kine­skih ula­gan­ja u naš re­gion.

blog by Aida Ramusović
Published On 21 Jun 2021