Sabiha Hadžimuratović

Sabiha Hadžimuratović

Sabiha Hadžimuratović je direktorica nevladine organizacije Sarajevska tribina. Dugo godina radila je kao novinarka na Bliskom istoku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Okupili su se bro­jni um­jet­ni­ci te noći u Sara­je­vu da ul­jepša­ju boje gra­da, ali i pro­dube, ne samo među­sob­na pri­jateljst­va… Ovo je priča o nji­ma i nama…

blog by Sabiha Hadžimuratović
Published On 03 Jul 2018

Na mjes­tu gdje se us­avršava­ju i školu­ju budući še­fovi kuhin­ja širom svi­je­ta od Aus­tral­i­je i Južne Amerike do Evrope i Az­i­je…

blog by Sabiha Hadžimuratović
Published On 11 Nov 2016

Nisam se iz­ne­nadi­la kad mi je mla­di um­jet­nik Mar­co Gve­nara rekao da kul­turni rad­ni­ci u ovoj zemlji ne­ma­ju baš ve­liku pot­poru Vlade.

blog by Sabiha Hadžimuratović
Published On 21 Jun 2013