Resul Mehmedović

Resul Mehmedović

Resul Mehmedović, rođen u Zvorniku, publicista i prevodilac nekoliko knjiga na bosanski jezik iz oblasti ekonomije i historije islamske kulture i civi... lizacije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ove go­dine hadž će biti sim­boličan, uz pris­ust­vo 1.000 hodočas­ni­ka ra­zliči­tih na­cional­nos­ti, koji već kao rad­ni­ci bo­rave u Saudi­jskoj Ara­bi­ji.

Published On 26 Jul 2020