Osman Softić

Osman Softić

Osman Softić je diplomirao na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je međunarodne odnose na Univerzitetu New South Wales u A... ustraliji. Bavi se istraživanjem savremenih islamskih pokreta, međunarodnih odnosa, Bliskog istoka i islama u Jugoistočnoj Aziji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Er­dogano­va vla­da je Tursku, iz nedemokratske i in­her­ent­no nesta­bilne zeml­je ko­jom je iz sjene up­ravl­jala vo­js­ka, a često i di­rek­t­no putem nekolicine vo­jnih puče­va, trans­formi­rala u slo­bod­nu i pros­peritet­nu državu.

opinion by Osman Softić
Published On 09 Aug 2014

Koji su cil­je­vi zaraćenih strana i suprot­stavl­jenih poli­tičk­ih i ide­ološk­ih op­ci­ja, pri­jeti li i Li­bi­ji ter­i­tori­jal­na dez­in­te­graci­ja ili, pak, povratak u dik­tatu­ru?

opinion by Osman Softić
Published On 05 Aug 2014

Za­š­to je kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Turske Ek­meled­din Ih­sanoglu iz­javio da vla­da mora biti neu­tral­na između Izraela i Pales­tine?

opinion by Osman Softić
Published On 12 Jul 2014

Formi­ran­je Is­lamske države, iako iz­gle­da haotično, nekon­troli­ra­no, čak komično, nije ni­ma­lo beza­zleno u pogle­du budućnos­ti op­stan­ka Ira­ka, ali i mira i sta­bil­nos­ti ara­p­skog svi­je­ta.

opinion by Osman Softić
Published On 03 Jul 2014

Nesh­vatlji­vo je da je Ameri­ka de fac­to predala Irak, kao vazal­sku državu, na up­ravl­jan­je Iranu, iako je ta zeml­ja više od tri deceni­je slovi­la kao na­jveći nepri­jatelj SAD-a.

opinion by Osman Softić
Published On 13 Jun 2014