Muhamed Mahmutović

Muhamed Mahmutović

Muhamed Mahmutović je novinar i pisac, rođen kod Cazina. Kao slobodni novinar prisutan je u mnogim medijskim kućama, kao politički analitičar, kolumni... sta ili autor televizijskih priloga. Autor je knjiga Bogatstvo beskućnika, Pokošeni cvjetovi Krajine, Inat bosanskog goluba, Pacijenti... Knjige su prevedene na strane jezike i doživjele su više izdanja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako god sam sabrao i oduzeo sve, opet su oni ko­ji­ma je ova zeml­ja na srcu na­jveći gu­bit­ni­ci i nji­ho­vo oprav­dano nezado­voljst­vo so­ci­jal­nom i poli­tičkom situaci­jom neko je vješ­to isko­ris­tio za svo­je in­terese.

blog by Muhamed Mahmutović
Published On 08 Feb 2014

Ni­ma­lo ne bih vo­lio da sam na mjes­tu Kalašn­jiko­va, iako mi je nje­go­va puš­ka u neko­liko navra­ta itekako do­brodošla. Svo­jim sam se oči­ma uvje­rio da je nose i žrt­va i agre­sor.

blog by Muhamed Mahmutović
Published On 24 Dec 2013

Mis­lio sam da je dolazak Fahru­d­i­na Radončića na mjesto min­is­tra sig­urnos­ti spas za Bosnu i Herce­gov­inu, ali sada molim da mi oproste svi koje sam tada za­veo.

blog by Muhamed Mahmutović
Published On 21 Dec 2013

U Kra­ji­ni ne jen­java­ju reak­ci­je o iz­jed­nača­van­ju pra­va pri­pad­ni­ka Armi­je BiH i vo­jni­ka Fikre­ta Ab­dića.

Published On 28 Nov 2013

Priča o do­brotvoru Fer­hanu Se­j­doviću, koji je u Nje­mačkoj kren­uo od nule, a sada ima građevin­sku fir­mu sa 250 za­poslenih i ho­tel „Sej Sandžak“ sa 95 soba.

blog by Muhamed Mahmutović
Published On 20 Nov 2013

Mno­go preživ­jelih lo­go­raša iz Pri­je­do­ra je trenut­no u Šved­skoj i bud­no prate ek­shu­maci­je žr­ta­va iz masovne grob­nice Tomaši­ca.

Published On 11 Nov 2013