Miroslav Filipović

Miroslav Filipović

Miroslav Filipović je novinar hrvatskog portala net.hr te autor tekstova u mnogim dnevnicima, sedmičnicima i mjesečnicima - na papirnatom i u virtualn... om prostoru. Najduže se zadržao u Glasu Slavonije, u kojem se profilirao u hroničara hrvatske stvarnosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok tra­je po­tra­ga za zagonet­no nestal­im mladićem, i hrvats­ki i srp­s­ki medi­ji se trude da javnost os­jete barem dio te neizv­jes­nos­ti koju proživl­ja­va otac u po­trazi za sinom u tuđem gradu.

blog by Miroslav Filipović
Published On 12 Jan 2022

Pris­ust­vo psovke u jeziku sv­je­doči vi­tal­nos­ti, neki će reći i bo­gat­stvu jezi­ka, ali njeno pris­ust­vo u gov­oru sig­nal­izira man­jak kul­ture i uljud­nos­ti te odsust­vo sra­ma i pris­to­jnos­ti.

blog by Miroslav Filipović
Published On 22 Nov 2021

Pre­ma proc­jeni, u Hrvatskoj je za­ključno s prošlom godi­nom živ­je­lo če­tiri mil­iona i 33 hil­jade stanovni­ka, a de­mografi očeku­ju da popis pokaže kako je bro­j­ka u među­vre­menu pala.

Published On 14 Nov 2021

Suočen s kri­tika­ma i poruga­ma, čak je sam kipar Slavko Bunić nov­inari­ma priz­nao da ni nje­mu samome ‘nje­gov’ Toše ne sliči na Toše­ta.

blog by Miroslav Filipović
Published On 01 Nov 2021

Mož­da će zvučati patetično, ali jedin­stveni matični broj građana je, naspram hlad­no gener­i­ra­nog os­obnog iden­ti­fikaci­jskog bro­ja, ipak imao dušu.

blog by Miroslav Filipović
Published On 25 Oct 2021