Miroslav Filipović

Miroslav Filipović

Miroslav Filipović je novinar hrvatskog portala net.hr te autor tekstova u mnogim dnevnicima, sedmičnicima i mjesečnicima - na papirnatom i u virtualn... om prostoru. Najduže se zadržao u Glasu Slavonije, u kojem se profilirao u hroničara hrvatske stvarnosti.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ovd­je kod nas, kod mnogih, tek kad se zagazi u glib skupoće i nes­taši­ca počne se gov­oriti i razmišl­jati o um­jerenos­ti i št­edljivosti.

blog by Miroslav Filipović
Published On 01 Oct 2022

Ci­jene su po­di­vl­jale, neke namir­nice posku­plju­ju na sed­mičnoj os­novi sig­nal­izira­jući da bi to usko­ro mog­lo biti i na dnevnoj.

blog by Miroslav Filipović
Published On 02 Aug 2022

S obzirom na okol­nos­ti u ko­ji­ma je počela se­zona – još uvi­jek prisut­na pan­demi­ja, rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu, in­flaci­ja u Evrop­skoj uni­ji, prob­le­mi u zračnom pre­vozu – prvi rezul­tati su ohrabru­jući.

Published On 10 Jul 2022

Nekad su zvi­jezde star­jele s više dos­to­janst­va, a danas mno­gi nas­to­je botok­som zadržati vri­jeme, imidž i auru privlačnos­ti čak i kada ona odavno više ne blješti prav­im sja­jem.

blog by Miroslav Filipović
Published On 26 Jun 2022

Vrs­ta ko­joj pri­jeti nes­tanak s tro­toara ako i sama ne iz­abere neš­to iz ve­like ga­ler­i­je prometnog mo­bi­lar­i­ja za kre­tan­je gradom, makar starač­ka koli­ca.

blog by Miroslav Filipović
Published On 28 May 2022

Slavl­jen­je Pr­vog maja bio je hi­b­rid rad­ničkog prazni­ka, koji je evo­ci­rao us­pomenu na demon­stracije rad­ni­ka u Chicagu 1886. go­dine.

blog by Miroslav Filipović
Published On 01 May 2022