Lee Wellings

Lee Wellings

Lee Wellings je sportski reporter Al Jazeere English sa sjedištem u Londonu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ovaj put, Blat­ter je prit­jer­an u ćošak op­tužba­ma FBI-ja i foku­som na nje­gov­og bliskog sarad­ni­ka, gen­er­alnog sekre­tara Jeromea Val­ck­ea. Još toga će biti otkriveno.

blog by Lee Wellings
Published On 03 Jun 2015

Re­or­ga­nizira­j­mo kval­i­fikaci­je za Evrop­sko pr­ven­st­vo zarad Sv­jet­skog pr­ven­st­va u Kataru 2022. go­dine.

blog by Lee Wellings
Published On 25 Sep 2013

Tre­bat će proći go­dine kako bi se no­gomet­ni us­p­je­si Li­onela Mes­si­ja mogli ci­jen­i­ti na pravi način.

blog by Lee Wellings
Published On 10 Dec 2012