Jonathan Hafetz

Jonathan Hafetz

Jonathan Hafetz je vanredni profesor prava na Pravnom fakultetu pri Seton Hall Univerzitetu i autor je najnovije knjige "Habeas Corpus after 9/11: Con... fronting America's New Global Detention System".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Up­rkos lažn­im počec­i­ma ko­jih je bilo u prošlosti, iz­gle­da da iza ne­davnih na­po­ra da se re­formi­ra poli­ti­ka vezana za Guan­tanamo pos­to­ji stvar­na poli­tič­ka vol­ja.

opinion by Jonathan Hafetz
Published On 04 Jul 2013