Ćamil Duraković

Ćamil Duraković

Ćamil Duraković rođen je 1979. godine u Srebrenici. Jedan je od preživjelih žrtava genocida koji su putem "Marša smrti" u julu mjesecu 1995. godine st... igli do Tuzle. Nakon toga je sa svojom porodicom izbjegao u Sjedinjene Američke Države gdje je završio Fakultet pravosudne uprave i savjetne psihologije. U aprilu 2005. godine vratio se u Srebrenicu. Do 2008. godine je radio u Administrativnoj službi opštine Srebrenica, te kao savjetnik načelnika opštine za međunarodne odnose. Od 2008. godine je vršio funkciju zamjenika načelnika opštine Srebrenice sve do smrti načelnika Osmana Suljića u martu 2012. godine, kada je preuzeo njegovu dužnost. Na opštinskim izborima 2012. godine kao nezavisni kandidat izabran je za načelnika Srebrenice, a tu dužnost je obavljao do oktobra 2016. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Za našu os­ve­tu i za našu prav­du jedi­no bit­no što os­ta­je jesu gen­eraci­je koje os­tavl­jamo iza nas i zeml­ja koju im os­tavl­jamo.

blog by Ćamil Duraković
Published On 21 Nov 2017

Geno­cid za­počet 1992. go­dine posljed­njih go­d­i­na je dovršen ad­min­is­tra­tivn­im pro­gonom Bošn­ja­ka sa spisko­va i listi živih lju­di.

blog by Ćamil Duraković
Published On 25 Oct 2016

A ko će plati­ti na­jveću ci­jenu prl­javog ple­sa sa SNSD-om? Mi. Povrat­ni­ci, ali i svi dru­gi građani, čiji su prob­le­mi već odavno zab­o­ravl­jeni.

blog by Ćamil Duraković
Published On 17 Aug 2016

Kad Ban­ja Luka sljedeći put bude vježbala u Luci, mož­da odgov­or iz Sara­je­va nikome neće ni tre­bati, neće nas biti, navikli smo da nas nes­ta­je…

blog by Ćamil Duraković
Published On 22 Jun 2016

Živi­mo u en­klava­ma, na mar­gina­ma, oslon­jeni na sebe…Neće nam među­nar­o­d­na za­jed­ni­ca po­moći, neće nam poli­tike u Sara­je­vu donijeti rješen­je…

blog by Ćamil Duraković
Published On 27 Apr 2016