Bakir Nakaš

Bakir Nakaš

Bakir Nakaš rođen je u Sarajevu 1949. godine. Od maja 1992. do marta 2013. godine bio je direktor Opće (Vojne) bolnice u Sarajevu. Saradnik je na izra... di niza projekata Svjetske zdravstvene organizacije, PHARE programa i Svjetske banke. Tokom njegovog rada Opća (Vojna) bolnica dobila je mnoga priznanja, među kojima je nekoliko šestoaprilskih nagrada.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nas tro­ji­ca pen­zion­isanih ljekara jav­ili smo se na poziv di­rek­to­ra Opće bol­nice u Sara­je­vu da volon­ti­ramo tokom ove teške situaci­je.

blog by Bakir Nakaš
Published On 20 Mar 2020