Iran

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Imamo konkretne in­for­ma­ci­je koje dokazu­ju da su Sjed­in­jene Amer­ičke Države, za­padne zeml­je i neki od amer­ičk­ih savezni­ka imali ulogu u protes­ti­ma, kaže glasno­gov­ornik iran­skog MVP-a.

Published On 28 Nov 2022

UN-ovo Vi­jeće za ljud­s­ka pra­va od­luči­lo je imen­o­vati grupu is­tražitel­ja vi­sokog nivoa koji će rasvi­jetl­i­ti sve povrede ljud­skih pra­va tokom gušen­ja protes­ta u Iranu.

Published On 24 Nov 2022