Demokratska Republika Kongo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Hu­man Rights Watch ob­jav­i­la je snimke koji navod­no prikazu­ju kako bor­ci jedne od na­jvećih kon­goan­skih oružanih gru­pa tuku i mal­tre­ti­ra­ju civile. Na snim­ci­ma je očigled­no i da za svo­je djelo­van­je ima­ju po­dršku reg­u­larnih vo­jnih sna­ga. 

Published On 22 Oct 2020

Oružane grupe izvele su dva na­pa­da na is­toku Demokratske Re­pub­like Kon­go. U na­padu na cen­tar za bor­bu pro­tiv ebole živ­ot je izgu­bi­lo tro­je rad­ni­ka Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zaci­je, dok je 19 os­o­ba ubi­jeno tokom noći u blizi­ni gra­da Beni­ja. Mno­gi građani iza­šli su na ulice, protes­tu­jući pro­tiv mirovne mis­i­je UN-a, koju op­tužu­ju da ne čini niš­ta […]

Published On 28 Nov 2019