Čad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Snage sig­urnos­ti Čada prikupile su de­setke ko­ma­da va­trenog oruž­ja u raci­ji kuća u is­točnom di­jelu zeml­je, u ko­jem je na snazi iz­vanred­no stan­je. Ak­ci­ju su prov­eli nakon stradan­ja mnogih civi­la u oružan­im suko­bi­ma.

Published On 08 Sep 2019

Mil­ioni os­o­ba u Čadu, Niger­i­ji, Nigeru i Kamerunu ovise o jezeru Čad, koje je neka­da bilo među na­jvećim u Africi. Od ‘60-ih go­d­i­na prošlog stol­jeća površi­na mu je sman­je­na za 95 pos­to. UN up­o­zo­ra­va da su nes­taši­ca hrane i pothran­jenost u po­dručju oko jez­era dostigle kri­tičnu raz­inu.

Published On 28 Feb 2018

Hissene Habre, koji je odgov­o­ran za smrt 40.000 lju­di, os­uđen zbog zloči­na pro­tiv čov­ječnos­ti, mučen­ja i sek­su­alnog rop­st­va.

Published On 30 May 2016

U Čadu, neko­liko civil­nih udru­ga uputi­lo je državn­im in­sti­tu­ci­ja­ma za­ht­jev za punu proved­bu us­tavne odredbe koja os­ig­u­ra­va jed­nakost ara­p­skog i fran­cuskog jezi­ka u službenoj upora­bi.

Published On 02 Sep 2015

Nošen­je burke je zabran­jeno iz sig­urnos­nih ra­zlo­ga nakon dvostrukog samoubi­lačkog na­pa­da u ko­jem su ubi­jene 33 os­obe.

Published On 17 Jun 2015

Al Jazeera je do­bi­la prist­up snaga­ma Čada na sjeveru Mal­i­ja. Čad je poslao više od dvi­je hil­jade vo­jni­ka u sklopu ofanzive koju pred­vo­di Fran­cus­ka. Up­rkos gu­bici­ma, vo­jni­ci kažu da su os­vo­jili glavnu bazu bo­ra­ca povezanih s Al-Kaidom. Iz Ndžamene u Čadu, izv­ješ­ta­va May Welsh.

Published On 05 Mar 2013

Jeze­ro Čad, neka­da jedan od na­jvećih rez­er­voara vode u Africi, po­lako nes­ta­je. Vodom iz nje­ga op­skr­blju­ju se če­tiri države, ali stručn­jaci proc­jen­ju­ju da će to jeze­ro do kra­ja 21. stol­jeća posve pre­suši­ti. Ekipa Al Jazeere je pos­jeti­la za­jed­nice koje žive uz jeze­ro.

Published On 11 Jan 2013