Bliski istok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U opsežnom doku­men­tu Ujed­in­jenih nar­o­da piše da nesta­bil­nost ukazu­je kako se ne može isključi­ti even­tu­al­ni ponovni razvoj oružane grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Cen­tral­noj Az­i­ji.

Published On 06 Feb 2022

Novin­s­ka agen­ci­ja Ax­ios, pozi­va­jući se na raz­gov­or sa katarskim min­istrom van­jskih poslo­va ob­jav­i­la kako su se Katar i tal­ibani do­gov­o­rili za re­al­izaci­ju dva leta Qatar Air­waysa sed­mično.

Published On 01 Feb 2022