Premier liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­hod od pro­da­je bit će zam­rznut na računu ko­jeg kon­troli­ra bri­tan­s­ka vla­da te up­laćen u hu­man­i­tarne svrhe kao po­moć Ukra­ji­ni koja i dal­je trpi rusku agre­si­ju.

Published On 25 May 2022

Mno­gi klubovi nezado­voljni su od­lukom Lige da in­ves­ti­ci­jskom fon­du, ko­jim pred­sje­da saudi­js­ki pri­jestolonasljed­nik princ Mo­hammed bin Salman, odobri stje­can­je vlas­ničkog ud­jela u New­cas­tle Unit­e­du.

Published On 18 Nov 2021