Politika u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Isko­rište­na je još jed­na pri­li­ka da se iz Mostara jas­no, ako ne baš tako glas­no, mnogi­ma kaže gdje im je mjesto u bosan­sko­herce­go­v­ačkim, ali i re­gion­al­nim, odnosi­ma.

opinion by Berislav Jurič
Published On 06 Apr 2022

Za­ht­je­vi za sta­tus kan­di­da­ta za EU uz glasan­je pro­tiv ključnih re­for­mi vla­davine pra­va. Neusklađi­van­je s mjera­ma EU pro­tiv Rusi­je. Još jedan dan prop­uštenih pri­li­ka, rekao je Jo­hann Sat­tler.

Published On 25 Mar 2022

Vi­so­ki pred­stavnik kaže da je situaci­ja u BiH do sada bila prože­ta un­utrašn­jim ne­dostaci­ma, ‘a sada bis­mo mogli doći u situaci­ju da van­js­ki pri­tis­ci i in­tere­si ut­ječu na tu situaci­ju’.

Published On 11 Mar 2022

Grad Mostar priz­na­je da nema nov­ca za ob­novu rušev­ina, traži se po­moć viših nivoa, a od njih stiže is­tov­je­tan odgov­or – nov­ca za ob­navl­jan­je ruševnih zgra­da više nema.

Published On 23 Feb 2022