Nuklearna elektrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka nuk­lear­na tehnologi­ja je posljed­njih go­d­i­na široko prim­i­jen­je­na u mnogim oblas­ti­ma na­cionalne ekonomi­je, donoseći opi­pljive ko­risti za živ­ot lju­di, navo­di CAEA.

Published On 23 Sep 2022