Nuklearna elektrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za atom­sku en­ergi­ju (IAEA) i stručn­jaci za nuk­lear­nu en­ergi­ju up­o­zo­rava­ju da su nuk­lear­ke u Ukra­ji­ni ugrožene. Je li moguć ve­li­ki nuk­learni in­ci­dent?

Published On 20 Mar 2022

Vi­jesti o ruskom na­padu na nuk­lear­nu elek­tranu Za­porož­je oživ­jele su stra­hove od katas­tro­fa za­s­trašu­jućih razm­jera pop­ut onih u Čer­nobilju i Fukuši­mi; posljedice su ovog puta mogle biti i daleko veće.

Published On 05 Mar 2022