Nauka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ovo će biti prvo pokre­tan­je na­jvećeg sv­jet­skog ubrzi­vača za su­daran­je čes­ti­ca pro­tona, nakon što je bio ugašen zbog održa­van­ja, koje je do­dat­no pro­dul­jeno zbog pan­demi­je.

Published On 20 Apr 2022

Za­š­to prekid sarad­nje s ruskim naučnici­ma tre­ba sma­trati kaznom samo za jed­nu stranu kada su obje za­jed­nice uži­vale u po­voljnos­ti među­sob­ne naučne sarad­nje?, pita akademik Asif Ša­banović.

Published On 16 Apr 2022

Svemirs­ki pro­gram iz hrvatske regi­je Is­tra us­p­ješno je lan­sir­ao više au­tonom­nih be­spi­lot­nih let­jel­i­ca u ljudi­ma blis­ki svemir sa cil­jem priku­pl­jan­ja važnih naučnih po­data­ka.

Published On 06 Mar 2022