Nauka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ve­li­ka pod­mors­ka li­va­da duž obala za­padne Aus­tral­i­je za­pra­vo je jed­na bilj­ka koja se prošir­i­la iz jednog sje­me­na tokom pe­ri­o­da od na­j­man­je 4.500 go­d­i­na.

Published On 01 Jun 2022