Montenegro Airlines

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnogors­ka je vla­da u četvr­tak ob­jav­i­la da zbog prav­i­la Evropske uni­je i do­maćih za­kona o državnoj po­moći više ni­jedan euro ne mogu up­lati­ti aviokom­pani­ji.

Published On 26 Dec 2020
Montenegro Airlines, Avioni, Zrakoplovi