Klasična muzika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evan­ge­los Odysseas Pa­p­athanas­siou, poz­nat kao Van­ge­lis, jedan je od na­jpoz­nati­jih i na­jz­nača­jni­jih grčk­ih kom­poz­i­to­ra svih vre­me­na.

Published On 20 May 2022

Aus­tri­ja uvo­di prav­i­lo po ko­jem će za man­i­festaci­je kao što je Novo­godišn­ji kon­cert biti pred­viđeno da svi koji žele da pris­ustvu­ju mora­ju imati priml­jenu treću dozu vakcine i neg­a­ti­van PCR test.

Published On 24 Dec 2021