Klasična muzika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Aus­tri­ja uvo­di prav­i­lo po ko­jem će za man­i­festaci­je kao što je Novo­godišn­ji kon­cert biti pred­viđeno da svi koji žele da pris­ustvu­ju mora­ju imati priml­jenu treću dozu vakcine i neg­a­ti­van PCR test.

Published On 24 Dec 2021