Iran

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teheran je je uveo nove sankci­je pro­tiv 25 po­je­d­i­naca i pravnih lica u Evrop­skoj uni­ji i de­vet u Ve­likoj Bri­tani­ji, kao odgov­or na sankci­je koje su te dvi­je strane uvele pro­tiv Irana.

Published On 25 Jan 2023

Još od ruske vo­jne in­ter­ven­ci­je u Sir­i­ji sredi­nom prošle deceni­je, pred­sjed­nik Vladimir Putin nas­to­jao je os­tavi­ti dublji trag na Bliskom is­toku us­postavl­jan­jem višed­i­men­zion­al­nih part­ner­sta­va.

opinion by Mahmoud Alloush
Published On 24 Jan 2023

Za­s­tup­ni­ci pozi­va­ju Uni­ju da proširi svoj popis sankci­ja kako bi obuh­va­tio sve po­jed­ince i sub­jek­te odgov­orne za kršen­ja ljud­skih pra­va.

Published On 20 Jan 2023