Iran

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos među­nar­o­d­nim pozivi­ma da prestane prim­je­na sile nad demon­stran­ti­ma, vlast i dal­je grubo pos­tu­pa s nji­ma, nazi­va­jući ih ‘pobun­jenici­ma’, koji ‘nanose šte­tu sig­urnos­ti i javnoj imovi­ni’.

Published On 28 Sep 2022

Min­istarst­vo fi­nan­si­ja SAD-a će sankcioni­rati sedam dužnos­ni­ka iranske vo­jske i poli­ci­je, uključu­jući šefa iran­skih kop­nenih oružanih sna­ga i čel­ni­ka poli­ci­je za moral.

Published On 22 Sep 2022