Filmski festivali

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uz glavni pro­gram, pub­li­ka će i ove go­dine moći prati­ti stare i nove filmske pro­grame, a bit će or­ga­nizirane i ra­dion­ice, pre­da­van­ja, pan­eli i dru­gi sadrža­ji nami­jen­jeni svi­ma zain­tere­sir­an­i­ma.

Published On 21 Apr 2022

Na fes­ti­val u Can­nesu će se vrati­ti David Cro­nen­berg, vraća se i rus­ki režis­er Kir­il Sere­brenikov koji je odba­cio lin­i­ju vlasti Vladimi­ra Puti­na, a fil­movi­ma će se pred­stavi­ti samo tri režis­erke.

Published On 15 Apr 2022

Cilj je po­držati širen­je doku­men­tarnih fil­mo­va u svi­je­tu, uključu­jući među­nar­o­dne ko­pro­duk­ci­je, i up­oz­nati ključne dono­sioce od­lu­ka s uzbudljivim i važn­im pro­jek­ti­ma.

Published On 01 Apr 2022