Filmski festivali

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kris­ten Stew­art je ‘per­fek­t­na povezni­ca’ između SAD-a i Evrope, te ide­al­na os­o­ba na čelu žir­i­ja koji će na Berli­naleu od­luči­vati o pob­jed­ničkom fil­mu u glavnoj konkuren­ci­ji, nave­de­no je u od­lu­ci.

Published On 09 Dec 2022

Robert Red­ford je jedan od os­ni­vača na­jvećeg amer­ičkog fes­ti­vala neza­v­isnog fil­ma koji se vraća u pla­nine Uta­ha 19. jan­u­ara, nakon što su dva prethod­na iz­dan­ja bila prisil­je­na održati se on­line.

Published On 08 Dec 2022