Ebrahim Raisi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teheran i Mosk­va ima­ju mno­go za­jed­ničk­ih os­no­va u među­nar­o­d­noj areni, uključu­jući bor­bu pro­tiv uni­lat­er­al­iz­ma i jačan­je mul­ti­lat­er­al­iz­ma, poru­ka je dva pred­sjed­ni­ka.

Published On 16 Nov 2021